پیری

معرفی

0
7
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
هیربد
A3
مشکی
مشکی
20
پیری
0
2070

کالا ها

میلگرد
14
هیربد
A3
مشکی
مشکی
14
پیری
0
2070
میلگرد
28
هیربد
A3
مشکی
مشکی
28
پیری
0
2070
میلگرد
25
هیربد
A3
مشکی
مشکی
25
پیری
0
2070
میلگرد
22
هیربد
A3
مشکی
مشکی
22
پیری
0
2070
میلگرد
20
هیربد
A3
مشکی
مشکی
20
پیری
0
2070

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
20
بورس میلگرد
2110
0
نیشابور
20
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
20
بورس میلگرد
2095
0
میانه
20

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن