فولاد گسترپارس

معرفی

0
8
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
میانه
A3
مشکی
مشکی
12
فولاد گسترپارس
2100
2135

کالا ها

میلگرد
18
میانه
A3
مشکی
مشکی
18
فولاد گسترپارس
2065
2100
میلگرد
20
میانه
A3
مشکی
مشکی
20
فولاد گسترپارس
2060
2100
میلگرد
14
میانه
A3
مشکی
مشکی
14
فولاد گسترپارس
2060
2100

قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
بورس میلگرد
2140
0
میانه
12
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2215
آریان فولاد
12

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن