فولاد گسترپارس


معرفی


0
8
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
میانه
A3
مشکی
مشکی
12
فولاد گسترپارس
2100
2135
1396-09-13 15:37:37

کالا ها

میلگرد
18
میانه
A3
مشکی
مشکی
18
فولاد گسترپارس
2065
2100
1396-09-12 10:54:23
میلگرد
20
میانه
A3
مشکی
مشکی
20
فولاد گسترپارس
2060
2100
1396-09-12 10:54:10
میلگرد
14
میانه
A3
مشکی
مشکی
14
فولاد گسترپارس
2060
2100
1396-09-12 10:52:29


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2140
0
میانه
12
1397-12-05 02:21:19
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12
1397-12-05 02:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2215
آریان فولاد
12
1397-12-05 02:21:22