آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
12
ترک
12
آهن امروز
660000
0
1398-01-19 09:17:25

کالا ها

میلگرد
28
نیشابور
28
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
28
پرشین
28
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
690000
ذوب آهن
12
1398-01-18 03:45:45
آهن امروز
0
690000
ذوب آهن
12
1398-01-19 09:17:21
آهن امروز
0
695000
ذوب آهن
12
1398-01-20 05:40:24
آهن امروز
0
660000
ترک
12
1398-01-20 05:40:30