پاسارگاد

معرفی

0
18
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
14
پاسارگاد
0
2080

کالا ها

میلگرد
22
هیربد
A3
مشکی
مشکی
22
پاسارگاد
0
2200
میلگرد
18
هیربد
A3
مشکی
مشکی
18
پاسارگاد
0
2200
میلگرد
16
هیربد
A3
مشکی
مشکی
16
پاسارگاد
0
2200
میلگرد
25
هیربد
A3
مشکی
مشکی
25
پاسارگاد
0
2250
میلگرد
22
هیربد
A3
مشکی
مشکی
22
پاسارگاد
0
2250

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
پیری
2070
0
هیربد
14
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن