آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
آناهیتا
18
آهن امروز
4920
0
1398-01-19 09:17:58

کالا ها

میلگرد
18
آریان فولاد
18
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
18
میانه
18
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
تیرآهن
30
ذوب آهن اصفهان
30
آهن امروز
2985000
0
1398-02-02 08:02:06
تیرآهن
27
ذوب آهن اصفهان
27
آهن امروز
1840000
0
1398-02-02 08:02:06
تیرآهن
24
ذوب آهن اصفهان
24
آهن امروز
1635000
0
1398-02-02 08:02:06


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4140
حسن رود
18
1397-12-05 02:21:23
آهن امروز
0
4670
ذوب آهن
18
1397-12-05 04:36:06
آهن امروز
0
4740
فایکو
18
1397-12-05 04:36:06
آهن امروز
0
4780
پرشین
18
1397-12-05 04:36:07