آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
نیشابور
20
آهن امروز
4950
0
1398-01-19 09:18:01

کالا ها

تیرآهن
14
کرمانشاه
14
آهن امروز
684000
0
1398-02-02 08:02:06
تیرآهن
14
ذوب آهن اصفهان
14
آهن امروز
823000
0
1398-02-02 08:02:06
تیرآهن
12
ذوب آهن اصفهان
12
آهن امروز
705000
0
1398-02-02 08:02:06
تیرآهن
10
ترک
10
آهن امروز
1200000
0
1398-02-02 08:02:06
تیرآهن
8
ترک
8
آهن امروز
630000
0
1398-02-02 08:02:06


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4220
درپاد
20
1397-12-05 02:21:23
آهن امروز
0
3590
البرز
20
1397-12-02 03:53:21
آهن امروز
0
4730
ذوب آهن
20
1397-12-05 04:36:06
آهن امروز
0
4740
فایکو
20
1397-12-05 04:36:06