پاسارگاد

معرفی

0
18
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
قزوین
A2
مشکی
مشکی
10
پاسارگاد
0
2080

کالا ها

میلگرد
22
هیربد
A3
مشکی
مشکی
22
پاسارگاد
0
2200
میلگرد
18
هیربد
A3
مشکی
مشکی
18
پاسارگاد
0
2200
میلگرد
16
هیربد
A3
مشکی
مشکی
16
پاسارگاد
0
2200
میلگرد
25
هیربد
A3
مشکی
مشکی
25
پاسارگاد
0
2250
میلگرد
22
هیربد
A3
مشکی
مشکی
22
پاسارگاد
0
2250

قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
10

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن