آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

ورق
اکسین
40
آهن امروز
5460
0
1398-01-19 09:26:41

کالا ها

میلگرد
28
نیشابور
28
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
28
پرشین
28
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
0
5270
اکسین
1398-04-24 16:09:39
اهن الات نامدار ودارا
7000
0
کره
1398-04-24 16:03:12
آهن آلات حیدریان
0
3996
اکسین
1398-01-27 09:29:28
آهن آلات حیدریان
0
3996
اکسین
1398-02-02 08:00:23