بورس میلگرد


معرفی


0
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
میانه
A3
مشکی
مشکی
12
بورس میلگرد
0
2140
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

میلگرد
20
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
20
بورس میلگرد
0
2110
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
10
آریان فولاد
A2
مشکی
مشکی
10
بورس میلگرد
0
2110
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
14
میانه
A3
مشکی
مشکی
14
بورس میلگرد
0
2095
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
18
میانه
A3
مشکی
مشکی
18
بورس میلگرد
0
2095
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
20
میانه
A3
مشکی
مشکی
20
بورس میلگرد
0
2095
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2135
2100
میانه
12
1396-09-13 15:37:37
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12
1397-12-05 02:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2215
آریان فولاد
12
1397-12-05 02:21:22