بورس میلگرد

معرفی

0
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
میانه
A3
مشکی
مشکی
12
بورس میلگرد
0
2140

کالا ها

میلگرد
12
میانه
A3
مشکی
مشکی
12
بورس میلگرد
0
2140
میلگرد
20
میانه
A3
مشکی
مشکی
20
بورس میلگرد
0
2095
میلگرد
18
میانه
A3
مشکی
مشکی
18
بورس میلگرد
0
2095
میلگرد
14
میانه
A3
مشکی
مشکی
14
بورس میلگرد
0
2095
میلگرد
10
آریان فولاد
A2
مشکی
مشکی
10
بورس میلگرد
0
2110

قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
فولاد گسترپارس
2135
2100
میانه
12
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2215
آریان فولاد
12

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن