آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

لوله
10
10
آهن امروز
55000
0
1398-01-19 09:27:44

کالا ها

میلگرد
28
نیشابور
28
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
28
پرشین
28
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

اهن الات جواهری
5100000
0
چین
10
1398-04-22 12:19:21
آهن آلات سهند صنعت
30000
چین
10
1399-06-31 15:38:58