بنگاه محمدی


معرفی


0
7
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
شاهرود
A3
مشکی
مشکی
16
بنگاه محمدی
2200
0
1397-12-05 02:21:22

کالا ها

میلگرد
10
شاهرود
A3
مشکی
مشکی
10
بنگاه محمدی
2200
0
1397-12-05 02:21:22
میلگرد
20
شاهرود
A3
مشکی
مشکی
20
بنگاه محمدی
2085
0
1397-12-05 02:21:22
میلگرد
14
شاهرود
A3
مشکی
مشکی
14
بنگاه محمدی
2200
0
1397-12-05 02:21:22
میلگرد
16
شاهرود
A3
مشکی
مشکی
16
بنگاه محمدی
2200
0
1397-12-05 02:21:22
میلگرد
18
شاهرود
A3
مشکی
مشکی
18
بنگاه محمدی
2200
0
1397-12-05 02:21:22


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2200
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:22