آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
27
ذوب آهن
27
آهن امروز
1830000
0
1398-01-20 05:40:24

کالا ها

میلگرد
14
میانه
14
آهن امروز
4100
0
1397-12-02 03:53:14


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
1800000
ذوب آهن
27
1398-01-18 03:45:45
آهن امروز
0
4250
ذوب آهن
27
1398-01-18 03:45:45
آهن امروز
0
1820000
ذوب آهن
27
1398-01-19 09:17:20
آهن امروز
0
4250
ذوب آهن
27
1398-01-19 09:17:20