آهن امروز


معرفی


-9968
1492
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
22
فایکو
22
آهن امروز
1425000
0
1398-01-20 05:40:25

کالا ها

میلگرد
6.5
نطنز
6.5
آهن امروز
4250
0
1397-12-02 03:53:17
میلگرد
14
ملایر
14
آهن امروز
4600
0
1397-12-02 03:53:17
میلگرد
28
شاهرود
28
آهن امروز
3900
0
1397-12-02 03:53:16
میلگرد
28
شاهین بناب
28
آهن امروز
4750
0
1397-12-02 03:53:15
میلگرد
16
بافق یزد
16
آهن امروز
4220
0
1397-12-02 03:53:15


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
1450000
ذوب آهن
22
1398-01-18 03:45:45
آهن امروز
0
1420000
فایکو
22
1398-01-18 03:45:47
آهن امروز
0
1420000
فایکو
22
1398-01-18 03:45:47
آهن امروز
0
1405000
ذوب آهن
22
1398-01-19 09:17:20