آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
8
ترک
8
آهن امروز
630000
0
1398-01-20 05:40:30

کالا ها

میلگرد
28
نیشابور
28
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
28
پرشین
28
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
630000
ترک
8
1398-01-19 09:17:25
آهن امروز
0
640000
ترک
8
1398-01-24 06:16:10
آهن امروز
0
640000
ترک
8
1398-01-24 06:16:31
آهن امروز
0
640000
ترک
8
1398-01-25 06:33:38