آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

ورق
اکسین
45
آهن امروز
6020
0
1398-01-20 05:47:20

کالا ها

میلگرد
28
نیشابور
28
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
28
پرشین
28
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
7250
0
کره
1398-05-13 16:12:30
آهن آلات حیدریان
0
6270
اکسین
1398-02-02 08:00:25
آهن آلات نوري
15400
0
اکسین
1399-08-07 10:45:21