آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
14
ماهان
14
آهن امروز
660000
0
1398-01-24 06:16:09

کالا ها

میلگرد
28
نیشابور
28
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
28
پرشین
28
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
830000
ذوب آهن
14
1398-01-18 03:45:45
آهن امروز
0
5320
ذوب آهن
14
1398-01-18 03:45:45
آهن امروز
0
670000
آرین
14
1398-01-18 03:45:46
آهن امروز
0
675000
فایکو
14
1398-01-18 03:45:46