آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
30
روس
30
آهن امروز
2900000
0
1398-01-24 06:16:11

کالا ها

میلگرد
28
نیشابور
28
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
28
پرشین
28
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
3000000
ذوب آهن
30
1398-01-19 09:17:20
آهن امروز
0
2870000
روس
30
1398-01-19 09:17:26
آهن امروز
0
3010000
ذوب آهن
30
1398-01-20 05:40:24
آهن امروز
0
2900000
روس
30
1398-01-20 05:40:31