آهن امروز

معرفی

-9970
1492
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
30
روس
30
آهن امروز
2900000
0

کالا ها

میلگرد
18
میانه
18
آهن امروز
4880
0
میلگرد
18
آریان فولاد
18
آهن امروز
4780
0
میلگرد
20
آریان فولاد
20
آهن امروز
5000
0
میلگرد
22
پرشین
22
آهن امروز
4780
0
میلگرد
22
میانه
22
آهن امروز
4880
0

قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
3000000
ذوب آهن
30
آهن امروز
0
2870000
روس
30
آهن امروز
0
3010000
ذوب آهن
30
آهن امروز
0
2900000
روس
30

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن