آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
آریان فولاد
20
آهن امروز
4820
0
1398-01-24 06:16:58

کالا ها

تیرآهن
22
ذوب آهن اصفهان
22
آهن امروز
1440000
0
1398-02-02 08:02:06
تیرآهن
20
ذوب آهن اصفهان
20
آهن امروز
1345000
0
1398-02-02 08:02:06
تیرآهن
18
ذوب آهن اصفهان
18
آهن امروز
1005000
0
1398-02-02 08:02:06
تیرآهن
16
فایکو
16
آهن امروز
835000
0
1398-02-02 08:02:06
تیرآهن
16
ذوب آهن اصفهان
16
آهن امروز
844000
0
1398-02-02 08:02:06


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4220
درپاد
20
1397-12-05 02:21:23
آهن امروز
0
3590
البرز
20
1397-12-02 03:53:21
آهن امروز
0
4730
ذوب آهن
20
1397-12-05 04:36:06
آهن امروز
0
4740
فایکو
20
1397-12-05 04:36:06