آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

نبشی
100*100
آریان
100*100
آهن امروز
5300
0
1398-01-24 06:18:36

کالا ها

میلگرد
18
آریان فولاد
18
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
18
میانه
18
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
تیرآهن
30
ذوب آهن اصفهان
30
آهن امروز
2985000
0
1398-02-02 08:02:06
تیرآهن
27
ذوب آهن اصفهان
27
آهن امروز
1840000
0
1398-02-02 08:02:06
تیرآهن
24
ذوب آهن اصفهان
24
آهن امروز
1635000
0
1398-02-02 08:02:06


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
5050
آریان
100*100
1398-01-19 09:27:26
آهن امروز
0
4800
ناب تبریز
100*100
1398-01-19 09:27:27
آهن امروز
0
4850
ظهوریان
100*100
1398-01-19 09:27:32
آهن امروز
0
5050
آریان
100*100
1398-01-20 05:49:14