آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

نبشی
7.5*7.5
ناب تبریز
7.5*7.5
آهن امروز
5400
0
1398-01-24 06:18:38

کالا ها

میلگرد
28
نیشابور
28
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
28
پرشین
28
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
5030
ناب تبریز
7.5*7.5
1398-01-19 09:27:27
آهن امروز
0
5050
ناب تبریز
7.5*7.5
1398-01-19 09:27:27
آهن امروز
0
5050
ناب تبریز
7.5*7.5
1398-01-20 05:49:15
آهن امروز
0
5080
ناب تبریز
7.5*7.5
1398-01-20 05:49:15