آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

نبشی
60*60
ناب تبریز
60*60
آهن امروز
5300
0
1398-01-24 06:18:38

کالا ها

میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
5000
0
1398-01-31 10:29:39
میلگرد
22
نیشابور
22
آهن امروز
4880
0
1398-01-31 10:29:39
میلگرد
22
میانه
22
آهن امروز
4880
0
1398-01-31 10:29:39
میلگرد
22
پرشین
22
آهن امروز
4780
0
1398-01-31 10:29:39
میلگرد
22
آریان فولاد
22
آهن امروز
4780
0
1398-01-31 10:29:39


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
5050
آریان
60*60
1398-01-19 09:27:25
آهن امروز
0
4800
ناب تبریز
60*60
1398-01-19 09:27:27
آهن امروز
0
4830
ناب تبریز
60*60
1398-01-19 09:27:27
آهن امروز
0
4850
ناب تبریز
60*60
1398-01-19 09:27:27