آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

نبشی
45*45
ناب تبریز
45*45
آهن امروز
5400
0
1398-01-24 06:18:38

کالا ها

میلگرد
28
نیشابور
28
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
28
پرشین
28
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4960
ناب تبریز
45*45
1398-01-19 09:27:27
آهن امروز
0
5050
ناب تبریز
45*45
1398-01-20 05:49:16
آهن امروز
0
4950
ناب تبریز
45*45
1398-01-24 06:18:38
آهن آلات حیدریان
0
5400
ناب تبریز
45*45
1398-01-25 06:39:26