آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

ورق
اکسین
35
آهن امروز
5900
0
1398-01-24 06:18:56

کالا ها

میلگرد
28
نیشابور
28
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
28
پرشین
28
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
16900
0
اکسین
1399-08-28 15:58:05
اهن الات نامدار ودارا
7100
0
کره
1398-05-15 17:30:49
آهن آلات حیدریان
0
5900
اکسین
1398-01-25 06:39:58
آهن آلات حیدریان
0
6030
اکسین
1398-01-27 09:29:28