آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

ورق
کاویان
25
آهن امروز
6080
0
1398-01-24 06:18:57

کالا ها

میلگرد
28
نیشابور
28
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
28
پرشین
28
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
14750
0
کاویان
1399-09-15 13:36:21
اهن الات نامدار ودارا
7200
0
کره
1398-05-13 16:12:47
آهن آلات حیدریان
0
5950
کاویان
1398-01-25 06:39:59
آهن آلات حیدریان
0
5750
کاویان
1398-01-27 09:29:28