آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

ورق
فولاد مبارکه
15
آهن امروز
6430
0
1398-01-24 06:19:01

کالا ها

میلگرد
28
نیشابور
28
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
28
پرشین
28
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
5
3780
کاویان
1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا
14600
0
مبارکه
1399-08-06 13:27:03
اهن الات نامدار ودارا
16800
0
اکسین
1399-08-07 12:08:44
اهن الات نامدار ودارا
0
5540
کاویان
1398-04-24 16:58:41