آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

لوله
4 اینچ
4 اینچ
آهن امروز
145000
0
1398-01-24 06:25:57

کالا ها

میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
5000
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
22
نیشابور
22
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
22
میانه
22
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
22
پرشین
22
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
20
آریان فولاد
20
آهن امروز
5000
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
101000
4 اینچ
1398-01-24 06:25:57
آهن امروز
0
101000
4 اینچ
1398-01-24 06:25:58
آهن امروز
0
80000
4 اینچ
1398-01-24 06:25:59
آهن امروز
0
80000
4 اینچ
1398-01-24 06:25:59