آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

لوله
3 اینچ
3 اینچ
آهن امروز
101000
0
1398-01-24 06:25:57

کالا ها

میلگرد
28
نیشابور
28
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
28
پرشین
28
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
145000
3 اینچ
1398-01-24 06:25:57
آهن امروز
0
101000
3 اینچ
1398-01-24 06:25:57
آهن امروز
0
102000
3 اینچ
1398-01-24 06:25:58
آهن امروز
0
81000
3 اینچ
1398-01-24 06:25:58