آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

لوله
20 اینچ
20 اینچ
آهن امروز
104000
0
1398-01-24 06:25:58

کالا ها

میلگرد
28
نیشابور
28
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
28
پرشین
28
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
103000
20 اینچ
1398-01-25 06:38:58
آهن آلات حیدریان
0
103000
20 اینچ
1398-01-26 10:25:27