آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

لوله
1 1/4 اینچ
1 1/4 اینچ
آهن امروز
80000
0
1398-01-24 06:25:59

کالا ها

تیرآهن
14
کرمانشاه
14
آهن امروز
684000
0
1398-02-02 08:02:06
تیرآهن
14
ذوب آهن اصفهان
14
آهن امروز
823000
0
1398-02-02 08:02:06
تیرآهن
12
ذوب آهن اصفهان
12
آهن امروز
705000
0
1398-02-02 08:02:06
تیرآهن
10
ترک
10
آهن امروز
1200000
0
1398-02-02 08:02:06
تیرآهن
8
ترک
8
آهن امروز
630000
0
1398-02-02 08:02:06


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
102000
1 1/4 اینچ
1398-01-24 06:25:57
آهن امروز
0
101000
1 1/4 اینچ
1398-01-24 06:25:57
آهن امروز
0
101000
1 1/4 اینچ
1398-01-24 06:25:58
آهن امروز
0
81000
1 1/4 اینچ
1398-01-24 06:25:59