آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

لوله
1/2 2 اینچ
1/2 2 اینچ
آهن امروز
9550
0
1398-01-24 06:26:01

کالا ها

میلگرد
28
نیشابور
28
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
28
پرشین
28
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
9350
1/2 2 اینچ
1398-01-24 06:26:00
آهن امروز
0
9450
1/2 2 اینچ
1398-01-24 06:26:00
آهن آلات حیدریان
0
9350
1/2 2 اینچ
1398-01-25 06:38:55
آهن آلات حیدریان
0
9450
1/2 2 اینچ
1398-01-25 06:38:55