آهن امروز

معرفی

-9970
1492
0

کالا انتخاب شده

لوله
8 اینچ
8 اینچ
آهن امروز
3000000
0

کالا ها

میلگرد
18
میانه
18
آهن امروز
4880
0
میلگرد
18
آریان فولاد
18
آهن امروز
4780
0
میلگرد
20
آریان فولاد
20
آهن امروز
5000
0
میلگرد
22
پرشین
22
آهن امروز
4780
0
میلگرد
22
میانه
22
آهن امروز
4880
0

قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
3000000
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
0
3000000
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
0
2975000
قزوین
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
0
2870000
اصفهان
8 اینچ

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن