آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

لوله
3 اینچ
3 اینچ
آهن امروز
702000
0
1398-01-24 06:26:02

کالا ها

میلگرد
28
نیشابور
28
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
28
پرشین
28
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
702000
3 اینچ
1398-01-25 06:38:59
آهن آلات حیدریان
0
702000
3 اینچ
1398-01-26 10:25:30
آهن آلات حیدریان
0
695000
قزوین
3 اینچ
1398-01-29 09:09:42
آهن آلات حیدریان
0
680000
اصفهان
3 اینچ
1398-02-03 08:00:10