آهن امروز

معرفی

-9970
1492
0

کالا انتخاب شده

لوله
2 اینچ
2 اینچ
آهن امروز
425000
0

کالا ها

میلگرد
18
میانه
18
آهن امروز
4880
0
میلگرد
18
آریان فولاد
18
آهن امروز
4780
0
میلگرد
20
آریان فولاد
20
آهن امروز
5000
0
میلگرد
22
پرشین
22
آهن امروز
4780
0
میلگرد
22
میانه
22
آهن امروز
4880
0

قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
425000
2 اینچ
آهن آلات حیدریان
0
425000
2 اینچ
آهن آلات حیدریان
0
423000
قزوین
2 اینچ
آهن آلات حیدریان
0
426000
اصفهان
2 اینچ

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن