آهن امروز


معرفی


-9968
1491
0

کالا انتخاب شده

لوله
2 اینچ
2 اینچ
آهن امروز
425000
0
1398-01-24 06:26:02

کالا ها

میلگرد
28
نیشابور
28
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
28
پرشین
28
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
425000
2 اینچ
1398-01-25 06:38:59
آهن آلات حیدریان
0
425000
2 اینچ
1398-01-26 10:25:30
آهن آلات حیدریان
0
423000
قزوین
2 اینچ
1398-01-29 09:09:42
آهن آلات حیدریان
0
426000
اصفهان
2 اینچ
1398-02-03 08:00:10