آهن امروز


معرفی


-9968
1491
0

کالا انتخاب شده

لوله
4 اینچ
4 اینچ
آهن امروز
6680
0
1398-01-24 06:26:02

کالا ها

تیرآهن
22
ذوب آهن اصفهان
22
آهن امروز
1440000
0
1398-02-02 08:02:06
تیرآهن
20
ذوب آهن اصفهان
20
آهن امروز
1345000
0
1398-02-02 08:02:06
تیرآهن
18
ذوب آهن اصفهان
18
آهن امروز
1005000
0
1398-02-02 08:02:06
تیرآهن
16
فایکو
16
آهن امروز
835000
0
1398-02-02 08:02:06
تیرآهن
16
ذوب آهن اصفهان
16
آهن امروز
844000
0
1398-02-02 08:02:06


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
6680
4 اینچ
1398-01-24 06:26:03
آهن امروز
0
6550
4 اینچ
1398-01-24 06:26:03
آهن امروز
0
6550
4 اینچ
1398-01-24 06:26:03
آهن امروز
0
6550
4 اینچ
1398-01-24 06:26:04