انبار میلگرد صالح


معرفی


0
4
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
14
انبار میلگرد صالح
0
2150
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

میلگرد
14
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
14
انبار میلگرد صالح
0
2150
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
16
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
16
انبار میلگرد صالح
0
2150
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
18
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
18
انبار میلگرد صالح
0
2150
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
20
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
20
انبار میلگرد صالح
0
2150
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19