انبار میلگرد صالح

معرفی

0
4
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
16
انبار میلگرد صالح
0
2150

کالا ها

میلگرد
20
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
20
انبار میلگرد صالح
0
2150
میلگرد
18
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
18
انبار میلگرد صالح
0
2150
میلگرد
16
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
16
انبار میلگرد صالح
0
2150
میلگرد
14
ظفر بناب
A3
مشکی
مشکی
14
انبار میلگرد صالح
0
2150

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
پیری
2070
0
هیربد
16
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن