آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

لوله
1/4 1 اینچ
1/4 1 اینچ
آهن امروز
6550
0
1398-01-24 06:26:06

کالا ها

میلگرد
28
نیشابور
28
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
28
پرشین
28
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
6550
1/4 1 اینچ
1398-01-24 06:26:04
آهن امروز
0
6550
1/4 1 اینچ
1398-01-24 06:26:05
آهن آلات حیدریان
0
6950
1/4 1 اینچ
1398-01-25 06:39:01
آهن آلات حیدریان
0
6500
1/4 1 اینچ
1398-01-25 06:39:02