آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

لوله
1/2 1 اینچ
1/2 1 اینچ
آهن امروز
6550
0
1398-01-24 06:26:06

کالا ها

میلگرد
28
نیشابور
28
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
28
پرشین
28
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
9450
1/2 1 اینچ
1398-01-24 06:26:00
آهن امروز
0
9550
1/2 1 اینچ
1398-01-24 06:26:01
آهن امروز
0
9350
1/2 1 اینچ
1398-01-24 06:26:01
آهن امروز
0
6550
1/2 1 اینچ
1398-01-24 06:26:04