آهن آلات حیدریان


معرفی


-9850
2675
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
12
ذوب آهن
12
آهن آلات حیدریان
720000
0
1398-01-25 06:34:12

کالا ها

نبشی
80*80
ناب تبریز
80*80
7
6 متری
آهن آلات حیدریان
5370
0
1398-02-17 17:07:25
نبشی
70*70
ناب تبریز
70*70
5
6 متری
آهن آلات حیدریان
5500
0
1398-02-17 17:07:25
نبشی
7.5*7.5
ناب تبریز
7.5*7.5
6
6 متری
آهن آلات حیدریان
5500
0
1398-02-17 17:07:25
نبشی
60*60
ناب تبریز
60*60
6
6 متری
آهن آلات حیدریان
5370
0
1398-02-17 17:07:25
نبشی
60*60
ناب تبریز
60*60
5
6 متری
آهن آلات حیدریان
5380
0
1398-02-17 17:07:25


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
690000
ذوب آهن
12
1398-01-18 03:45:45
آهن امروز
0
690000
ذوب آهن
12
1398-01-19 09:17:21
آهن امروز
0
660000
ترک
12
1398-01-19 09:17:25
آهن امروز
0
695000
ذوب آهن
12
1398-01-20 05:40:24