آهن آلات حیدریان


معرفی


-9858
2675
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
14
فایکو
14
آهن آلات حیدریان
705000
0
1398-01-25 06:34:13

کالا ها

لوله
8 اینچ
کالوپ
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
3200000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
6 اینچ
کالوپ
6 اینچ
آهن آلات حیدریان
1850000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
5 اینچ
کالوپ
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
1950000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
4 اینچ
کالوپ
4 اینچ
آهن آلات حیدریان
1180000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
1/4 1 اینچ
کالوپ
1/4 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
260000
0
1398-02-17 17:07:31


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
830000
ذوب آهن
14
1398-01-18 03:45:45
آهن امروز
0
5320
ذوب آهن
14
1398-01-18 03:45:45
آهن امروز
0
670000
آرین
14
1398-01-18 03:45:46
آهن امروز
0
675000
فایکو
14
1398-01-18 03:45:46