آهن آلات حیدریان


معرفی


-9852
2675
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
14
کرمانشاه
14
آهن آلات حیدریان
5290
0
1398-01-25 06:34:15

کالا ها

ورق
گیلان
15
2000*1250
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
15
1250*3000
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
15
1050
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
12
1050
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
10
2000*1250
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
830000
ذوب آهن
14
1398-01-18 03:45:45
آهن امروز
0
5320
ذوب آهن
14
1398-01-18 03:45:45
آهن امروز
0
670000
آرین
14
1398-01-18 03:45:46
آهن امروز
0
675000
فایکو
14
1398-01-18 03:45:46