آهن آلات حیدریان


معرفی


-9846
2675
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
22
فایکو
22
آهن آلات حیدریان
5050
0
1398-01-25 06:36:02

کالا ها

لوله
8 اینچ
کالوپ
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
3200000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
6 اینچ
کالوپ
6 اینچ
آهن آلات حیدریان
1850000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
5 اینچ
کالوپ
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
1950000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
4 اینچ
کالوپ
4 اینچ
آهن آلات حیدریان
1180000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
1/4 1 اینچ
کالوپ
1/4 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
260000
0
1398-02-17 17:07:31


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4670
ذوب آهن
22
1397-12-05 04:36:06
آهن امروز
0
4740
فایکو
22
1397-12-05 04:36:06
آهن امروز
0
4780
پرشین
22
1397-12-05 04:36:07
آهن امروز
0
4850
پرشین
22
1397-12-05 04:36:07