بنگاه پوریا

معرفی

0
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6.5
سیادن ابهر
A2
مشکی
مشکی
6.5
بنگاه پوریا
0
2510

کالا ها

میلگرد
20
میانه
A3
مشکی
مشکی
20
بنگاه پوریا
0
2260
میلگرد
18
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
18
بنگاه پوریا
0
2260
میلگرد
16
فایکو
A3
مشکی
مشکی
16
بنگاه پوریا
0
2255
میلگرد
14
فایکو
A3
مشکی
مشکی
14
بنگاه پوریا
0
2250
میلگرد
10
قزوین
A2
مشکی
مشکی
10
بنگاه پوریا
0
2200

قیمت پیشنهادی

انبار پارس
2475
0
سیادن ابهر
6.5
میلگرد تهران
2860
0
نطنز
6.5
اهن عسگری
2980
0
نطنز
6.5
اهن الات کوثر
3700
0
سیادن ابهر
6.5

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن