بنگاه پوریا


معرفی


0
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6.5
سیادن ابهر
A2
مشکی
مشکی
6.5
بنگاه پوریا
0
2510
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

میلگرد
6.5
سیادن ابهر
A2
مشکی
مشکی
6.5
بنگاه پوریا
0
2510
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
10
قزوین
A2
مشکی
مشکی
10
بنگاه پوریا
0
2200
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
14
فایکو
A3
مشکی
مشکی
14
بنگاه پوریا
0
2250
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
16
فایکو
A3
مشکی
مشکی
16
بنگاه پوریا
0
2255
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
18
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
18
بنگاه پوریا
0
2260
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

انبار پارس
2475
0
سیادن ابهر
6.5
1397-12-05 02:21:20
میلگرد تهران
2860
0
نطنز
6.5
1397-12-05 02:21:20
اهن عسگری
2980
0
نطنز
6.5
1397-12-05 02:21:20
اهن الات کوثر
3700
0
سیادن ابهر
6.5
1397-12-05 02:21:20