بنگاه پوریا

معرفی

0
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
قزوین
A2
مشکی
مشکی
10
بنگاه پوریا
0
2200

کالا ها

میلگرد
20
میانه
A3
مشکی
مشکی
20
بنگاه پوریا
0
2260
میلگرد
18
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
18
بنگاه پوریا
0
2260
میلگرد
16
فایکو
A3
مشکی
مشکی
16
بنگاه پوریا
0
2255
میلگرد
14
فایکو
A3
مشکی
مشکی
14
بنگاه پوریا
0
2250
میلگرد
10
قزوین
A2
مشکی
مشکی
10
بنگاه پوریا
0
2200

قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن