آهن آلات حیدریان


معرفی


-9858
2675
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
22
پرشین
22
آهن آلات حیدریان
5020
0
1398-01-25 06:36:03

کالا ها

نبشی
60*60
ناب تبریز
60*60
4
6 متری
آهن آلات حیدریان
5390
0
1398-02-17 17:07:25
نبشی
6.3*6.3
ناب تبریز
6.3*6.3
6
6 متری
آهن آلات حیدریان
5500
0
1398-02-17 17:07:25
نبشی
50*50
ناب تبریز
50*50
5
6 متری
آهن آلات حیدریان
5350
0
1398-02-17 17:07:25
نبشی
50*50
ناب تبریز
50*50
4
6 متری
آهن آلات حیدریان
5370
0
1398-02-17 17:07:25
نبشی
45*45
ناب تبریز
45*45
5
6 متری
آهن آلات حیدریان
5500
0
1398-02-17 17:07:25


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4670
ذوب آهن
22
1397-12-05 04:36:06
آهن امروز
0
4740
فایکو
22
1397-12-05 04:36:06
آهن امروز
0
4780
پرشین
22
1397-12-05 04:36:07
آهن امروز
0
4850
پرشین
22
1397-12-05 04:36:07