آهن آلات حیدریان


معرفی


-9852
2675
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
پرشین
18
آهن آلات حیدریان
5050
0
1398-01-25 06:36:03

کالا ها

میلگرد
20
شاهرود
20
آهن آلات حیدریان
5320
0
1398-02-17 17:07:06
میلگرد
14
شاهرود
14
آهن آلات حیدریان
5320
0
1398-02-17 17:07:06
میلگرد
32
شاهرود
32
آهن آلات حیدریان
5420
0
1398-02-17 17:07:06
میلگرد
12
شاهرود
12
آهن آلات حیدریان
5420
0
1398-02-17 17:07:06
میلگرد
28
شاهرود
28
آهن آلات حیدریان
5250
0
1398-02-17 17:07:06


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4140
حسن رود
18
1397-12-05 02:21:23
آهن امروز
0
4670
ذوب آهن
18
1397-12-05 04:36:06
آهن امروز
0
4740
فایکو
18
1397-12-05 04:36:06
آهن امروز
0
4780
پرشین
18
1397-12-05 04:36:07