بنگاه پوریا


معرفی


0
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
میانه
A3
مشکی
مشکی
20
بنگاه پوریا
0
2260
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

میلگرد
6.5
سیادن ابهر
A2
مشکی
مشکی
6.5
بنگاه پوریا
0
2510
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
10
قزوین
A2
مشکی
مشکی
10
بنگاه پوریا
0
2200
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
14
فایکو
A3
مشکی
مشکی
14
بنگاه پوریا
0
2250
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
16
فایکو
A3
مشکی
مشکی
16
بنگاه پوریا
0
2255
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
18
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
18
بنگاه پوریا
0
2260
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
20
1396-09-12 10:54:10
بورس میلگرد
2110
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
20
1397-12-05 02:21:19