رحیمی


معرفی


0
7
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
پرشین
A3
مشکی
مشکی
14
رحیمی
0
2200
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

میلگرد
22
شاهین بناب
A3
مشکی
مشکی
22
رحیمی
0
2220
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
16
شاهین بناب
A3
مشکی
مشکی
16
رحیمی
0
2400
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
14
پرشین
A3
مشکی
مشکی
14
رحیمی
0
2200
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
14
درپاد
A3
مشکی
مشکی
14
رحیمی
0
2200
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
14
درپاد
A3
مشکی
مشکی
14
رحیمی
0
2200
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19