رحیمی

معرفی

0
7
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
درپاد
A3
مشکی
مشکی
14
رحیمی
0
2200

کالا ها

میلگرد
18
شاهین بناب
A3
مشکی
مشکی
18
رحیمی
0
2230
میلگرد
12
پرشین
A3
مشکی
مشکی
12
رحیمی
0
2220
میلگرد
14
درپاد
A3
مشکی
مشکی
14
رحیمی
0
2200
میلگرد
14
درپاد
A3
مشکی
مشکی
14
رحیمی
0
2200
میلگرد
14
پرشین
A3
مشکی
مشکی
14
رحیمی
0
2200

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
پیری
2070
0
هیربد
14
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن