رحیمی


معرفی


0
7
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
پرشین
A3
مشکی
مشکی
12
رحیمی
0
2220
1397-12-05 02:21:19

کالا ها

میلگرد
22
شاهین بناب
A3
مشکی
مشکی
22
رحیمی
0
2220
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
16
شاهین بناب
A3
مشکی
مشکی
16
رحیمی
0
2400
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
14
پرشین
A3
مشکی
مشکی
14
رحیمی
0
2200
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
14
درپاد
A3
مشکی
مشکی
14
رحیمی
0
2200
1397-12-05 02:21:19
میلگرد
14
درپاد
A3
مشکی
مشکی
14
رحیمی
0
2200
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2135
2100
میانه
12
1396-09-13 15:37:37
بورس میلگرد
2140
0
میانه
12
1397-12-05 02:21:19
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12
1397-12-05 02:21:22