رحیمی

معرفی

0
7
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
پرشین
A3
مشکی
مشکی
12
رحیمی
0
2220

کالا ها

میلگرد
18
شاهین بناب
A3
مشکی
مشکی
18
رحیمی
0
2230
میلگرد
12
پرشین
A3
مشکی
مشکی
12
رحیمی
0
2220
میلگرد
14
درپاد
A3
مشکی
مشکی
14
رحیمی
0
2200
میلگرد
14
درپاد
A3
مشکی
مشکی
14
رحیمی
0
2200
میلگرد
14
پرشین
A3
مشکی
مشکی
14
رحیمی
0
2200

قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
فولاد گسترپارس
2135
2100
میانه
12
بورس میلگرد
2140
0
میانه
12
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن